$app = JFactory::getApplication(); $nazwa_witryny = $app->getCfg('sitename');

Wiadomość

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i audytów energetycznych

niskoemisyjna12 grudnia 2016 r. firma EKOD Sp. z o.o. przekazała Gminie Secemin Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2016-20. Opracowanie PGN-u rozpoczęło się w sierpniu 2016 r. W pracach nad tym planem bardzo aktywnie włączyli się mieszkańcy i przedsiębiorcy naszej gminy, bowiem wypełnili i dostarczyli ponad setkę ankiet.
Celem PGN jest wskazanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych niezbędnych do przeprowadzenia w naszej gminie w celu obniżenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Na najbliższej sesji Rady Gminy niniejszy plan zostanie przedstawiony radnym w celu jego uchwalenia. Uchwalenie PGN pozwoli Gminie Secemin starać się o środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego. Na uchwaleniu PGN skorzystają także przedsiębiorcy z naszej gminy, bowiem będą mogli się starać o dofinansowanie działań termomodernizacyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Powyższy plan został bardzo dobrze oceniony przez WFOŚiGW w Kielcach - został on uznany za najlepszy PGN przedłożony temu podmiotowi do oceny w 2016 r.
Koszt wykonania PGN wyniósł 6.490 zł z czego dofinansowanie unijne wyniesie 80% tj. 5.192 zł.
Firma EKOD Sp. z o.o. 19 grudnia 2016 r. przekazała także Gminie Secemin audyty energetyczne czterech budynków Gminy Secemin (Urząd Gminy Secemin, Ośrodek Zdrowia, Zespół Szkół w Seceminie, Szkoła Podstawowa w Żelisławicach).
W ramach przeprowadzonych audytów zostały dokonane oględziny i badania w/w budynków. W ich efekcie ustalono niezbędne działania remontowo-inwestycyjne konieczne do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Koszt wykonania 4 audytów energetycznych wyniósł 20.000 zł.
PGN i audyty energetyczne są niezbędnymi dokumentami do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.3 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym". Gmina Secemin w 2017 r. będzie starała się uzyskać dofinansowanie z tego działania.