$app = JFactory::getApplication(); $nazwa_witryny = $app->getCfg('sitename');

Wiadomość

W dniu 30 listopada 2016 r. Gmina Secemin złożyła wniosek o dofinansowanie budowy przedszkola w Seceminie z Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego w ramach działanie 7.4 „Rozwój ...
W dniu 12 grudnia b.r. wykonawca wielu dróg na terenie naszej gminy, firma „DUKT” przekazała w użytkowanie kolejny odcinek drogi – tym razem w Woli Kuczkowskiej tzw. „Pod lasem”. Odcinek o długości ...
W dniu 21 grudnia 2016 r. do Urzędu Gminy Secemin wpłynęły dwa pisma z Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego informujące, że prawidłowo zostały zrealizowane i rozliczone następujące ...
12 grudnia 2016 r. firma EKOD Sp. z o.o. przekazała Gminie Secemin Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2016-20. Opracowanie PGN-u rozpoczęło się w sierpniu 2016 r. W pracach nad tym planem bardzo ...
Od 1 stycznia 2017 r. nowym odbiorcą odpadów komunalnych w Gminie Secemin będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Włoszczowie Sp. z o. o.Zmiana odbiorcy odpadów spowodowana ...
W dniu 5 grudnia 2016 r. została zakończona licytacja elektroniczna na sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Secemin i jej jednostek organizacyjnych.Do licytacji Wójt Gminy Secemin zaprosił ...
„Bóg się rodzi, moc truchleje,Pan niebiosów obnażony;Ogień krzepnie, blask ciemnieje,Ma granice nieskończony.Wzgardzony okryty chwałą,Śmiertelny Król nad wiekami; A Słowo Ciałem się stałoi mieszkało ...
W dniu 30 listopada 2016 r. Gmina Secemin złożyła wniosek o dofinansowanie budowy przedszkola w Seceminie z Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego w ramach działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, poddziałanie „Infrastruktura przedszkolna”.Planowany koszt budowy przedszkola opiewa na sumę 3,7 mln zł, z czego nasza gmina stara się pozyskać dofinansowanie w maksymalnej wysokości tj. 2,5 mln zł.Opracowana na zlecenie Gminy Secemin dokumentacja projektowo-kosztorysowa przewiduje budowę przedszkola o pow. użytkowej 866 m2 z 6 oddziałami przedszkolnymi dla 20 dzieci każdy. Projekt uwzględnia także zaprojektowanie technologii kuchni dla przedszkola, zieleni wokół budynku, placu zabaw dla dzieci, około 12 miejsc parkingowych dla rodziców i personelu szkoły, wjazdu wraz zatoczką dla autobusu szkolnego.Budowa przedszkola rozpocznie się w maju 2017 r., a planowane oddanie przedszkola do użytkowania nastąpi we wrześniu 2018 r.  
W dniu 12 grudnia b.r. wykonawca wielu dróg na terenie naszej gminy, firma „DUKT” przekazała w użytkowanie kolejny odcinek drogi – tym razem w Woli Kuczkowskiej tzw. „Pod lasem”. Odcinek o długości 530 mb. kosztował 125 881,89 zł. Zadanie to zostało zrealizowane dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, które wyniosło 95 000 zł.Tydzień później 19 grudnia Wójt Tadeusz Piekarski odebrał dwa następne w tym roku odcinki dróg gminnych w Seceminie. Oba odcinki wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Myszkowie. Łączna ich długość wynosi około 460 mb., a kosztowały one 87 444,77 zł, z czego dofinansowanie z PROW będzie wynosić 41 950 zł.W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Secemin łącznie wykona 14 odcinków dróg gminnych o różnych długościach. 11 odcinków zrealizowano już 2016 r. Pozostałe 3 odcinki zostaną zrealizowane w 2017 r.Podsumowując mijający rok, musimy śmiało stwierdzić, że poczynania nasze w zakresie drogownictwa w pełni zasługują na miano „ofensywy drogowej”. Łącznie w Gminie Secemin w 2016 r. wybudowano i oddano do użytku ponad 11,5 km nowych dróg gminnych. Wartość łączna tych prac to blisko 2 mln zł. Dawno nie zrobiono tak wiele w dziedzinie infrastruktury drogowej. {joomplucat:492 limit=40|columns=3}
W dniu 21 grudnia 2016 r. do Urzędu Gminy Secemin wpłynęły dwa pisma z Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego informujące, że prawidłowo zostały zrealizowane i rozliczone następujące inwestycje:- Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 30 (obszar położony na działkach nr 502 i 543, obręb Bichniów),- Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 30 (obszar położony na działce nr 1145, obręb Bichniów),- Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 33 (obszar położony na działkach nr 436 i 504, obręb Czaryż).Koszt realizacji w/w inwestycji drogowych wyniósł 165.823,66 zł z czego kwota dofinansowania wyniosła 105.512 zł tj. 63,63% kosztu całkowitego.W związku z prawidłowym rozliczeniem w/w inwestycji Gminie Secemin zostanie wypłacona dotacja w maksymalnej dopuszczalnej wysokości do 16 stycznia 2017 r.Warto wspomnieć, że 2016 r. Gmina Secemin w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wybudowała prawie 4 km dróg gminnych. W 2017 r. z tego programu zostanie jeszcze wybudowane 1,1 km.
12 grudnia 2016 r. firma EKOD Sp. z o.o. przekazała Gminie Secemin Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2016-20. Opracowanie PGN-u rozpoczęło się w sierpniu 2016 r. W pracach nad tym planem bardzo aktywnie włączyli się mieszkańcy i przedsiębiorcy naszej gminy, bowiem wypełnili i dostarczyli ponad setkę ankiet.Celem PGN jest wskazanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych niezbędnych do przeprowadzenia w naszej gminie w celu obniżenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.Na najbliższej sesji Rady Gminy niniejszy plan zostanie przedstawiony radnym w celu jego uchwalenia. Uchwalenie PGN pozwoli Gminie Secemin starać się o środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego. Na uchwaleniu PGN skorzystają także przedsiębiorcy z naszej gminy, bowiem będą mogli się starać o dofinansowanie działań termomodernizacyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KielcachPowyższy plan został bardzo dobrze oceniony przez WFOŚiGW w Kielcach - został on uznany za najlepszy PGN przedłożony temu podmiotowi do oceny w 2016 r.Koszt wykonania PGN wyniósł 6.490 zł z czego dofinansowanie unijne wyniesie 80% tj. 5.192 zł.Firma EKOD Sp. z o.o. 19 grudnia 2016 r. przekazała także Gminie Secemin audyty energetyczne czterech budynków Gminy Secemin (Urząd Gminy Secemin, Ośrodek Zdrowia, Zespół Szkół w Seceminie, Szkoła Podstawowa w Żelisławicach).W ramach przeprowadzonych audytów zostały dokonane oględziny i badania w/w budynków. W ich efekcie ustalono niezbędne działania remontowo-inwestycyjne konieczne do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.Koszt wykonania 4 audytów energetycznych wyniósł 20.000 zł.PGN i audyty energetyczne są niezbędnymi dokumentami do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.3 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym". Gmina Secemin w 2017 r. będzie starała się uzyskać dofinansowanie z tego działania.
Od 1 stycznia 2017 r. nowym odbiorcą odpadów komunalnych w Gminie Secemin będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Włoszczowie Sp. z o. o.Zmiana odbiorcy odpadów spowodowana została rozpisaniem przez Gminę Secemin przetargu na odbiór odpadów. W odpowiedzi na ogłoszenie przetargowe wpłynęły dwie oferty z czego najkorzystniejszą ofertę złożyło PGKiM sp. z o.o. na sumę 381.600 zł. Oferta ta była o ponad 60 tys. zł korzystniejsza od oferty dotychczasowego odbiorcy tj. P.H.U. PAVER.Do 23 grudnia 2016 r. nowy odbiorca odpadów miał obowiązek dostarczyć pojemniki do wszystkich mieszkańców Gminy Secemin. W przypadku braku pojemnika prosimy ten fakt zgłosić do UG Secemin telefonicznie (34/3995733) lub osobiście w pokoju nr 5.Jednocześnie władze Gminy Secemin wraz z PGKiM sp. z o.o. chcą przeprosić wszystkich mieszkańców za kilkudniowy brak pojemników na odpady. Nowy odbiorca odpadów podjął rozmowy w sprawie odkupu dotychczasowych pojemników od firmy P.H.U. PAVER, ale ta ostatnia zaproponowała cenę wyższą niż zakup nowych.Warto też podkreślić, że PGKiM sp. z o.o. zobowiązała się nieodpłatnie dokonać w ciągu roku trzykrotnego odbioru odpadów z imprez okolicznościowych organizowanych przez Gminę Secemin i jej sołectwa, oraz nieodpłatnie dokonać w ciągu roku trzykrotnego odbioru odpadów z tzw. „dzikich wysypisk śmieci” zlokalizowanych na terenie naszej gminy.Władze Gminy Secemin apelują do wszystkich mieszkańców o niewyrzucanie śmieci w miejsca do tego nieprzeznaczone, oraz o zwrócenie uwagi, by inni też tego nie robili. Dbajmy wspólnie o czystość naszego środowiska.Informujemy, że wysokość dotychczasowych opłat nie ulegnie zmianie w 2017 r.
W dniu 5 grudnia 2016 r. została zakończona licytacja elektroniczna na sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Secemin i jej jednostek organizacyjnych.Do licytacji Wójt Gminy Secemin zaprosił wszystkich sprzedawców energii działających na terenie TAURON Dystrybucja Sp. z.o.o. Do przetargu wzięło udział 4 sprzedawców. Zwycięzcą okazała się firma South Energy Partners Sp. z o.o., która zaoferowała stawkę najniższą w wysokości 225,00 zł netto za 1 MWh energii elektrycznej. Wójt Gminy Secemin podpisał umowę na 2 lata – do końca 2018 r., ponieważ liczył się z tym, iż energia może osiągnąć nieprzewidywalne w tym okresie ceny. Dwuletnia umowa zapewni niezmienną cenę w ciągu jej obowiązywania.W tym roku, podobnie jak w 2015 r., licytacja elektroniczna dla naszej gminy została przeprowadzona przez pracowników Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UG Secemin, a nie przez prywatną spółkę jak to było w latach poprzednich.
„Bóg się rodzi, moc truchleje,Pan niebiosów obnażony;Ogień krzepnie, blask ciemnieje,Ma granice nieskończony.Wzgardzony okryty chwałą,Śmiertelny Król nad wiekami; A Słowo Ciałem się stałoi mieszkało między nami Kiedy nadchodzi ten szczególny miesiąc wiem, że to co robimy ma sens ma znaczenie dla nas, a szczególnie dla tych, którzy uczestniczą we wspólnym kolędowaniu. Kontakt człowieka z człowiekiem jest niezastąpiony. Szczególnie teraz kiedy zanikają więzi społeczne, zanika tradycja, a bezpośredni kontakt człowieka zastępuje telefon czy komputer. Dlatego przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Urzędem Gminy w dniu 20 grudnia br. o godz. 12-tej w Domu Weselnym w Seceminie odbyło się kolejne spotkanie wigilijne w rodzinnej, świątecznej atmosferze. Przy wspólnym stole spotkali się mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele władz samorządu gminnego.Święta Bożego Narodzenia i czas je poprzedzający jest okresem szczególnym. To czas radosnego wyczekiwania, czas nadziei, pokory, czas miłości. W tych dniach kierujemy swe myśli ku naszym bliskim – rodzinom i krewnym, ale też ku osobom starszym, samotnym, potrzebującym naszego wsparcia i opieki. To ludzie, przy których powinniśmy stanąć i poświęcić im chwilę swojego czasu oraz odrobinę swojej uwagi. Ta właśnie myśl spowodowała, że po raz kolejny odbyło się w naszej Gminie Spotkanie Wigilijne. Na tę uroczystość zaproszenie przyjęło blisko 100 mieszkańców naszej gminy.Pani Teresa Stefańska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozpoczęła tegoroczne spotkanie i powitała przybyłych gości. Samorząd gminy reprezentował Wójt Gminy – Pan Tadeusz Piekarski, Pan Bogdan Wasik – Zastępca Wójta Gminy Secemin, Pani Edyta Wójcik – Skarbnik Gminy oraz Pan Henryk Lis - Przewodniczący Rady Gminy. Wójt Gminy przekazał świąteczne życzenia, na wstępie zaznaczył, iż spotkanie to ma na celu podtrzymanie idei świąt i podążanie kierunkiem wyznaczonym przez tradycję nakazującą dzielenie się wszystkim, tak by w ludzkich sercach zagościła miłość, a na ludzkich twarzach uśmiech i radość. W tak ważnym spotkaniu nie zabrakło również miejsca na Słowo Boże, wygłoszone przez Proboszcza Parafii Secemin ks. Piotra Szprykę, który również przekazał wszystkim uczestnikom spotkania najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne.Świątecznego nastroju całej uroczystości nadał również występ młodzieży z Zespołu Szkół w Seceminie. Swoim występem uczniowie pragnęli zwrócić uwagę na główną istotę nadchodzących świąt, a mianowicie wartość drugiego człowieka. W całym zgiełku świątecznych przygotowań czasem zdarza się zapomnieć, jak ważne jest zatrzymanie się choć na krótką chwilę i przemyślenie, co tak na prawdę w tym wszystkim jest najważniejsze.Głównym celem tej wigilii była integracja mieszkańców naszej gminy, zwłaszcza osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych, osób o niskim standardzie życia czy pochodzących z rodzin niepełnych. Wszyscy uczestnicy tego spotkania łamiąc się tradycyjnym opłatkiem, składali sobie wzajemnie życzenia. Następnie podane zostały na stół pierwsze tradycyjne potrawy wigilijne. Czas pomiędzy podawaniem kolejnych potraw, zebrani na wieczerzy goście, umilali sobie wspólnym śpiewaniem i słuchaniem kolęd.Serdeczne podziękowania ślę Panu Ireneuszowi Fiedziukowi właścicielowi gospodarstwa rybackiego w Marianowie za podarowanie ryb, które były najważniejszym daniem naszej wigilii.Wspólne kolędowanie zakończyło się po godz. 15-tej. Dla większości naszych gości spotkanie wigilijne było najważniejszym wydarzeniem w mijającym roku – wspólne rozmowy, życzenia, opłatek oraz kolędowanie sprawiły, iż zapomnieli oni o swoich problemach, chorobie czy samotności. Przed odjazdem każdy z gości otrzymał w prezencie od wójta gminy kalendarz na Nowy Rok - 2017 . Teresa Stefańska {joomplucat:491 limit=40|columns=3}
Dodano 23/12/2016, 18:41 przez admin
wizyta-marszalka-wojewodztwaW dniu 15 grudnia 2016 roku gminę Secemin odwiedził Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas. Celem wizyty Marszałka było zapoznanie się z...
Dodano 23/12/2016, 10:02 przez admin
projekt-przygoda-z-kultura-realizowany-w-seceminie-przez-stowarzyszenie-aktywna-szkola-we-wspolpracy-z-fundacja-pzu-zakonczonySpotkanie czytelnicze z motywem przewodnim „Święta w polskim domu”, które odbyło się w poniedziałek, 19 grudnia w budynku Zespołu Szkół w Seceminie...
Dodano 23/12/2016, 09:53 przez admin
grand-prix-secemina-w-tenisie-stolowym-zakonczonePo czterech miesiącach zmagań zakończyło się Grand Prix Secemina w tenisie stołowym. Turniej odbywał się w ramach projektu z zakresu kultury fizycznej...
Dodano 20/12/2016, 08:39 przez admin
informacja-inspekcja-weterynaryjna
Dodano 15/12/2016, 08:45 przez admin
spotkanie-dyskusyjnego-klubu-ksiazki-dziewczyna-ktora-byla-kiedys-david-cristofanoDnia 13 grudnia 2016 roku odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tematem spotkania była książka „Dziewczyna, którą była kiedyś” Davida...
Dodano 15/12/2016, 08:35 przez admin
oldboye-grali-w-siatkowkeJuż po raz piąty Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej ''Zryw Secemin" zorganizowało Turniej Piłki Siatkowej OLDBOYS o Puchar Wójta Gminy Secemin....
Dodano 15/12/2016, 08:31 przez admin
ii-mikolajkowy-turniej-pilki-siatkowej4 grudnia 2016 r. na sali sportowej Zespołu Szkół w Seceminie odbył się II Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn. W tegorocznych zmaganiach wzięło...
Dodano 15/12/2016, 08:28 przez admin
uwaga-zmienily-sie-przepisy-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierzat
Dodano 08/12/2016, 07:48 przez admin
mikolajki-w-seceminieW dniu 6 grudnia na sali Domu Weselnego w Seceminie zorganizowano wyjątkowe wydarzenia – Mikołajki dla dzieci z naszej gminy. Pomysłodawcą i organizatorem...
Dodano 06/12/2016, 07:27 przez admin
podsumowanie-konsultacji-spolecznych-etap-3
Dodano 06/12/2016, 07:25 przez admin
ustny-nieograniczony-przetarg-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-secemin
Dodano 06/12/2016, 07:22 przez admin
odbior-odpadow-komunalnychInformujemy, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu...

 jak zalatwic sprawe

odpady komunalne

rewitaliacja

adpotuj psa

GKRPA
rolnik   

konsultacje 

rozwoj gminy2  

tablica ogloszen

ikonka azbest

czyste powietrze

2014 10 07 MIR Banner 300x250 new

wspolnie secemin
projekty zewnetrzne


Nasza Gmina na portalach społecznościowych:

youtube   nk   facebook