$app = JFactory::getApplication(); $nazwa_witryny = $app->getCfg('sitename');

Wiadomość

Regulamin cmentarza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny i Jana Apostoła w Seceminie

Cmentarz jest miejscem świętym przeznaczonym do chowania zmarłych.
Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi
i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.

1. Właścicielem cmentarza jest Parafia p.w. św. Katarzyny i Jana Apostoła w Seceminie. Jego zarządzaniem zajmuje się Ksiądz Proboszcz Parafii zwany dalej Zarządcą.
2. Do kompetencji zarządzającego cmentarzem parafialnym należy:


- ustalanie miejsca pochówku;
- pobieranie opłat na rzecz parafii za miejsce pochówku;
- wykonywanie innych zadań zgodnych z ustawą o cmentarzach.


3. Opłatę za miejsce pochówku na cmentarzu uiszcza się przy zgłoszeniu pochówku w Kancelarii Parafialnej.
4. Każdy grób musi posiadać swojego opiekuna, który za zgodą wszystkich uprawnionych i po dokonaniu ustalonych opłat może stać się dysponentem grobu. Wszelkie sprawy dotyczące danego grobu załatwia wyłącznie osoba, która jest jego opiekunem.
5. Opłata dzierżawy za miejsce na cmentarzu parafialnym w Seceminie uiszcza się na okres 20 lat. Po 20 latach od dnia pochówku grób może ulec likwidacji.
6. Termin dalszego istnienia grobu może zostać przedłużony w Kancelarii Parafialnej przez uiszczanie stosownej opłaty, co najmniej pół roku przed upływem 20 lat.
7. Postawienie nagrobka lub grobu murowanego może nastąpić tylko po uprzedniej zgodzie Zarządcy.
8. Osoba mająca zamiar postawienia nagrobka musi okazać się pisemną zgodą osoby sprawującej opiekę nad mogiłą. Dysponowanie grobem może być dokonane wyłącznie za zgodą osoby opiekującej się danym miejscem pochówku.
9. Na wszelkie prace na cmentarzu należy uzyskać zgodę Zarządcy. W szczególności dotyczy to:


- pogrzebu,
- postawienia nagrobka,
- remontu nagrobka,
- ekshumacji zwłok lub przeniesienia ich do innego grobu.


10. Wykonywanie prac na terenie cmentarza dopuszczalne jest wyłącznie po akceptacji przez Zarządcę.
11. Wszelkie prace remontowo-budowlane należy wykonywać wyłącznie w dni powszednie. Pozostałości po remoncie lub rozbiórce starego pomnika należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.
12. Zmiana lub uszkodzenie grobów sąsiednich w wyniku prac prowadzonych przy grobie, wymaga podjęcia działań przywracających im stan poprzedni. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na cmentarzu.
13. Parafia ma prawo pobierania opłat od firm pogrzebowych wykonujących swoją działalność na terenie cmentarza.
14. Klucz od bramy cmentarza znajduje się w Kancelarii Parafialnej. Nie zezwala się, bez zgody Zarządcy, na wjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza.
15. Odpady i śmieci należy składować w miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się składowania tam śmieci pochodzących spoza cmentarza.
16. Zabrania się samowolnego usuwania i sadzenia drzew czy krzewów znajdujących się na terenie Cmentarza oraz montowania ławek i układanie chodników wokół grobów (wymagana zgoda Zarządcy).
17. Na terenie cmentarza zakazuje się:


- wjazdu pojazdami jednośladowymi,
- przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych,
- przebywania osób w stanie nietrzeźwym oraz spożywanie napojów alkoholowych,
- palenia papierosów,
- niszczenia zieleni i pojemników na śmieci,
- wprowadzania zwierząt,
- wypalania śmieci.


18. Na terenie cmentarza zabrania się działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.
19. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków lub grobów murowanych, które można ubezpieczyćwe własnym zakresie od dewastacji lub kradzieży.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późn. zm. – Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295) i przepisy III Synodu Diecezji Kieleckiej.