$app = JFactory::getApplication(); $nazwa_witryny = $app->getCfg('sitename');

Wiadomość

GKRPA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na mocy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. Nr 35 poz. 230 z późniejszymi zmianami) i została powołana przez Wójt Gminy Secemin Zarządzeniem Nr 3 z dnia 20 stycznia 2015 roku.


Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:


1.Kaczmarski Grzegorz
2.Stefańska Teresa
3. Piotr Fatyga
4.Wasik Anna
5.Beata Augustyniak
6. Ewa Klimas
7. Anita Pośpiech

Do zadań komisji należy m. in. :
• Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych Gminy Secemin związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień.
• Podejmowanie czynności do orzekania o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, bez zgody, a nawet woli tej osoby, poprzez:
1. przeprowadzenie z osobą uzależnioną rozmów mających na celu zmotywowanie jej do leczenia,
2. przyjmowanie przez Komisję zawiadomień izby wytrzeźwień, jednostek policji, zakładów opieki zdrowotnej i innych właściwych placówek o przypadkach uzasadniających, wobec doprowadzonych tam osób nietrzeźwych, wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
3. kierowanie osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizacje nieletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, na badania przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju placówki zakładu leczniczego,
4. składanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu.
• Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

Na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Secemin Nr 70 z dnia 31 grudnia 2014 roku funkcję Pełnomocnika Wójta Gminy Secemin do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych sprawuje Pan Bogdan Wasik.

Do zadań pełnomocnika należy w szczególności:
1) Opracowywanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2) Opracowywanie i realizacja zadań zleconych przez Pełnomocnika Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego.
3) Kierowanie i prowadzenie gminnego punktu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez organizowanie fachowego doradztwa i banku informacji dla instytucji i dla osób rodzin, zakładów pracy zainteresowanych podjęciem leczenia przez uzależnionych.
4) Przygotowywanie okresowych sprawozdań w zakresie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
5) Współdziałanie i koordynacja działalności organów samorządowych, instytucji i stowarzyszeń, związków zawodowych oraz innych podmiotów realizujących zadania w tym zakresie.
6) Opiniowanie projektów rozstrzygnięć dotyczących problematyki alkoholowej na terenie gminy.
7) Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
8) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.

Wniosek - Przymusowe leczenie odwykowe

 

 

SPOTKANIA W PUNKCIE KONSULTACYJNYM W 2015 ROKU

Uprzejmie informujemy, że na terenie Gminy Secemin działa PUNKT KONSULTACYJNY, którego siedziba znajduje się przy ul. Ogrodowej 1. Prowadzone tam są:

1. Konsultacje ds. uzależnień, współuzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w każdy poniedziałek w godzinach od 17.00 do 19.00;
2. Porady psychologa są świadczone w co drugi czwartek miesiąca w godzinach od 15.30 do 17.30;


• - marzec: 12 i 26;
• - kwiecień: 16 i 23;
• - maj: 07 i 21;
• - czerwiec: 11 i 18;
• - lipiec: 09 i 16;
• - sierpień: 06 i 20;
• - wrzesień: 10 i 17;
• - październik: 01 i 15;
• - listopad: 12 i 26;
• - grudzień: 03 i 17;


Każda osoba, która chce uzyskać pomoc, wsparcia ale i porady może dobrowolnie zgłosić się do Punktu Konsultacyjnego. Konsultacje są bezpłatne i anonimowe.