$app = JFactory::getApplication(); $nazwa_witryny = $app->getCfg('sitename');

Wiadomość

Konkursy

Ogłoszenie o konkursie

oloszenie otwartego konkursu ofert 11

oloszenie otwartego konkursu ofert 22

oloszenie otwartego konkursu ofert 33

oloszenie otwartego konkursu ofert 44

oloszenie otwartego konkursu ofert 55

Zarządzenie o konkursie

zarzadzenie 2015

ZARZĄDZENIE NR 15/2015

ZARZĄDZENIE NR 15/2015
WÓJTA GMINY SECEMIN

z dnia 5 marca 2015r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu z programu profilaktycznego wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Secemin w 2015 roku.


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1118 ze zm),art.30 ustawy o samorządzie gminy(Dz. U. z 2013r. Nr 594 z późn. zm.), na podstawie uchwały Nr XXXIX/235/14 Rady Gminy Secemin z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Secemin z organizacjami pozarządowymi w roku 2015.

Wójt Gminy Secemin
zarządza:


§ 1. Dokonuje się ogłoszenia wyników w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2015 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Secemin w roku 2015.
§ 2. Ogłoszenie o wynikach konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Ogłoszenie o wynikach opublikowano na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Secemin.
§4. Wykonanie zarządzeni powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Secemin

Tadeusz Piekarski

Załącznik Nr 1 - ikonka word

 

Zarządzenie Nr 5/2016

Zarzadzenie nr 5 2016

 

ikona pdf- Zarządzenie Nr 5/2016

Zarządzenie nr 11/2016

zarz 11 2016

Zarządzenie Nr 13/2016

Zarzadzenie nr 13 2016

Zalacznik 2

Zarządzenie nr 23/2016

23 1

23 2

23 3

23 4

Zarządzenie nr 25/2016

Zarzadzenie nr 25 2016

Zarządzenie nr 27/2016

Zarzadzenie 27 2016 11

Zarzadzenie 27 2016 22